Řád kempu

  1. Všichni účastníci jsou povinni během pobytu na Fotbalovém kempu – Marek Matějovský (dále jen „FKMM“) plnit pokyny vedoucích, instruktorů, trenérů a pedagogických pracovníků (dále jen „Vedení“) a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.
  2. Účastníci se nesmí bez povolení Vedení vzdálit z prostoru určeného pro daný program. Toto platí i při výletech a ostatních přesunech.
  3. Onemocnění a poranění hlásí účastníci Vedení a zdravotníkovi FKMM.
  4. Účastníci, kteří jsou omluveni z tréninku ze zdravotních důvodů, nesmějí bez povolení Vedení opustit ubytovací zařízení.
  5. Povinností každého účastníka FKMM je udržovat pořádek a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení atd. se řídí pokyny vedoucího zařízení. V případě poškození majetku zařízení nebo cizí osoby, se viník zavazuje, že škodu nahradí.
  6. Kouření a konzumace alkoholických nápojů je v průběhu FKMM účastníkům přísně zakázáno. Stejně tak je zakázáno i požívání ostatních toxických a návykových látek.
  7. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci FKMM uložit u Vedení, jinak se za ně neručí. Totéž se týká i věcí odložených a zapomenutých mimo ubytovací zařízení. Veškeré ztráty je nutné ihned hlásit Vedení FKMM.
  8. Škodu na zařízení je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
  9. Účastníci jsou povinni dodržovat denní řád.
  10. Porušení Řádu FKMM se trestá podle stupně až vyloučením z FKMM bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče nebo zákonní zástupci budou o tomto bezprostředně informováni.