Účastnické podmínky

1. Přihlášení 

Vyplněním a odesláním – Závazné přihlášky se objednatel zavazuje k účasti registrované osoby na Fotbalovém kempu Marek Matějovský v roce 2024 (dále jen FKMM). 

Jakmile objednatel fotbalového kempu Marka Matějovského odešle závaznou přihlášku, přijde mu potvrzovací mail, jehož součástí budou také následující dokumenty (přílohy).

Přílohy: 

  • POKYNY K PLATBĚ
  • SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE + GDPR (k odevzdání při nástupu na kemp)
  • ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ (k odevzdání při nástupu do kempu – může být i na jiném formuláři)
  • POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI, SOUHL. UŽÍVÁNÍ LÉKŮ (k odevzdání při nástupu na kemp)
  • ŘÁD KEMPU
  • ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY
  • SEZNAM VĚCÍ

2. Stornopodmínky

V případě nezaplacení stanovené částky v požadovaném termínu dle Pokynů k platbě se automaticky Závazná přihláška ruší a místo je nabídnuto náhradníkovi dle pořadí přihlášek. Při novém přihlášení objednatel celý proces registrace musí opakovat a dostává se automaticky na nové místo v pořadníku. 

V případě zrušení akce ze strany objednatele po jejím plném zaplacení později než 14 dnů před zahájením turnusu bude objednateli vrácena finanční částka ve výši 3.000,- Kč. 

V případě porušení Řádu FKMM a následném vyloučení účastníka nemá objednatel nárok na vrácení účastnického poplatku.

3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení

Podrobné informace o průběhu FKMM objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne před zahájením daného turnusu. Účastníci jsou povinni respektovat Řád FKMM a řídit se bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího turnusu vyloučeni bez nároku na finanční náhradu. 

4. Změny programu
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení daného turnusu provést změny nebo doplnění účastnických podmínek.

5. Důvěrnost informací
Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem administrativního zpracování organizátorem a nebudou sdělovány třetím osobám.

6. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti se řídí ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku dle českého právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy. Objednatel souhlasí s účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.